UBO-register per 27 september 2020

UBO-register per 27 september 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor de invoering van het UBO-register. Die wet zal per 27 september 2020 in werking treden. Het UBO-register zal van groot belang zijn voor eigenaren en bestuurders van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere juridische eigendomsstructuren.

Dit wetsvoorstel is ontstaan om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, en komt voort uit een Europese richtlijn (de 4e en 5e anti-witwasrichtlijn).

UBO-register

Het UBO-register geeft informatie over de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owner). Dat is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een vennootschap (B.V., N.V., VOF, C.V., maatschap) of een (andere) rechtspersoon (bijv. vereniging, coöperatie of stichting, kerkgenootschap).

De registratieplicht geldt niet voor een eenmanszaak, beursgenoteerde vennootschap, vereniging van eigenaren en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. een gemeente, provincie).

Met het UBO-register wordt transparant gemaakt wie “achter een vennootschap of eigendomsstructuur zit”. Het kan namelijk zijn dat een vennootschap zelf weer eigendom is van een andere vennootschap (een houdster-vennootschap ofwel “holding”) of dat er zelfs nog meer vennootschappen daarboven zitten (een hele “groep”). Het UBO-register geeft aan welke personen uiteindelijk het eigendom hebben van die vennootschap(pen) of het daarbij voor het zeggen hebben.

Het UBO-register zal alleen eigenaren registreren die meer dan 25% eigendom hebben.
Als er geen eigenaren zijn die meer dan 25% eigendom hebben (bijv. 5 eigenaren met ieder 20% eigendom) dan moet in het UBO-register worden geregistreerd personen die zeggenschap hebben bijv. een hoger leidinggevende, een statutair bestuurder of een van de vennoten.

De Kamer van Koophandel zal het digitale UBO-register bijgehouden en voorzien van informatie die afkomstig is van de vennootschappen en rechtspersonen zelf.

Belangrijke delen van het UBO-register zullen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
Dit sluit aan bij het doel van het UBO-register: witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Die openbaarheid heeft veel bezorgde reacties gegeven, omdat veel privacy-gevoelige informatie heel makkelijk toegankelijk zal worden. Veel eigenaren willen niet zomaar bekend maken van welke vennootschappen ze eigenaar zijn. Daarnaast kan er door de openbaar making een groter risico ontstaan op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie tegen die personen. Wanneer daarop een onevenredig groot risico bestaat, kan die eigenaar verzoeken om verdere afscherming van zijn/haar gegevens. Hetzelfde verzoek kan worden gedaan voor een minderjarige eigenaar of een eigenaar die onder curatele of bewind staat.

Als u meer wilt weten over het UBO-register, dan kunt u contact opnemen.